Barreglement & huisregels

Barreglement & huis- en gedragsregels alcohol

 

Huis- en gedragsregels alcohol

Klik op 'Huis- en gedragsregels alcohol' om deze in te zien.

 

Barreglement

Tijdens het seizoen is de bar in de periode van half maart tot en met oktober bijna dagelijks geopend. Voor de precieze openingstijden zie het bardienstrooster. Daarnaast is de bar tijdens activiteiten op andere tijden geopend.

 

Wat wordt er van de bardienst verwacht:

       Openen:

1.    Tel het kasgeld en noteer dit op het voorbedrukte kasblad.
2.    Indien nodig, ventileer het clubhuis.
3.    Vul de spoelbak met water en controleer deze op hygiëne. Het kraantje van de spoelbak zo
       instellen, dat het water steeds voldoende ververst wordt.
4.    Eventueel terrasmeubelen uitnemen en indien nodig afnemen.
5.    Controleer of er voldoende (fris)drank, etc. aanwezig is en vul dit, indien nodig, aan.

 

       De eigenlijke bardienst:

1.    Het is de bedoeling dat alleen de bardienst achter de bar staat.
2.    Eventueel inschakelen van de buitenverlichting.
3.    Bij problemen van het naleven van het baanreglement, is de persoon die op dat moment de
       bardienst vervult, bij afwezigheid van het  bestuur, degene die beslist wat te doen.
4.    Toezien op correct gebruik van de banen, telefoon en andere eigendommen van de club.
5.    Bij eventuele problemen, één van de bestuursleden inschakelen.
6.    Toezien op het direct voldoen van de genoten consumpties.
7.    Bellen van de bardienst van de volgende dag.

 

       Sluiting:

1.    Terrasmeubelen afnemen + rechtzetten.
2.    Schoon achterlaten terras en eventuele zaken mee terug naar binnen nemen.
3.    Deuren goed sluiten.
4.    Verlichting, indien er niet meer wordt getennist, uitschakelen.
5.    Afwassen, spoelen van glazen.
6.    Afnemen en schoonmaken van de bar.
7.    Lege flessen opbergen in voorraadhok en eventueel aanvullen van de bar.
8.    Kasgeld tellen en afdracht.
9.    In het clubhuis alles ordelijk achterlaten.
10.  Verlichting in het clubhuis uitschakelen, denk ook aan toiletten en   douches.
11.  Deugdelijk afsluiten van het clubhuis.

Alle seniorleden zijn verplicht om bardiensten te verzorgen. Men hoeft geen bardiensten te verzorgen indien men de poetsdienst wil verzorgen. Daarnaast hoeven bestuursleden geen bardiensten te verzorgen.

Het bardienstrooster wordt jaarlijks opgesteld. Vooraf is er de mogelijkheid om in te schrijven. Ieder lid draait ongeveer 3 maal jaar bardienst.

Tijdens de wintermaanden is de bar geopend bij activiteiten. De bardiensten worden dan verzorgd door de leden die deelnemen aan de betreffende activiteiten.

Het niet opdagen tijdens de geplande bardienst, zonder geldige redenen, heeft enkele consequenties.

Tijdens de algemene jaarvergadering van 24 november 1992 (en later bijgesteld in de jaarvergadering van 12 december 2011) zijn enkele besluiten genomen betreffende de aanpassing van het bardienstreglement. Deze besluiten gelden voor iedereen.

1.    Ieder actief senior lid van 18 tot 70 jaar, is verplicht om bardiensten te verzorgen.
2.    Indien een senior lid willens en wetens op voorhand aangeeft geen bardiensten te willen
       verrichten, kan betreffende persoon geen lid worden, c.q. lid blijven van de vereniging.
       In het laatste geval is er dus sprake van royement.
3.    Seniorleden die op organisatorische gronden aantoonbare problemen hebben met het verrichten
       van bardiensten, kunnen hierover contact opnemen met de barcommissie, die in samenspraak
       met de betrokkene, vroegtijdig/voor aanvang van het seizoen, alternatieve data plannen.
4.    Voor het verrichten van een aan een bepaalde persoon toevertrouwde bardienst is de betreffende
       persoon verantwoordelijk.

Vergeten van bardienst:

      1.  Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van het aan hem   toegezonden bardienstrooster.
      2.  Het telefonisch attent maken op je bardienst, dien je als een extra   service te beschouwen.
      3.  Indien men desondanks de toegewezen bardienst niet vervult, krijgt men een schriftelijke reactie
           van de barcom­missie/bestuur met hierin opgenomen:

  • datum voor een vervangende bardienst
  • datum voor één extra bardienst.

4. Indien een lid de in punt 3 genoemde bardiensten willens en wetens niet vervult, volgt er
    schorsing voor het daarop volgende seizoen.

 

Aandachtspunten bij bardienst:

Ruilen van bardienst

Mocht je, om welke reden dan ook, toch verhinderd zijn probeer dan met iemand te ruilen.

Zelf tennissen tijdens je bardienst

Doe dit alleen wanneer er géén leden in de kantine zijn!! Doe daarbij de tussendeur op slot en laat de schuifpui open.
Tennis op baan 1, zodat je enig toezicht kunt houden op het clubhuis. Laat aan bezoekers weten dat jij bardienst hebt.
Gebruik daartoe het bord naast de bar.